Bài thơ: Bác bầu bí

BÁC BẦU BÁC BÍ

Bác Bầu bác Bí
Lúc lỉu giàn rau
Nhìn xuống mặt ao
Cá, tôm bơi lội.
Bác Bí nghĩ ngợi
“Mình với cô tôm
Nấu bát canh thơm
Ăn vào thật mát”.
Bác Bí chí chát:
“Bí bí, tôm tôm
Ai ai cũng biết
Nhưng thôi nhường bác
Cá nấu với bầu
Cũng có sao đâu
Vừa ngon vừa bổ”.
Châu chấu nghển cổ:
“Bầu, bí, cá, tôm
Món nào cũng thơm
Đều ngon ngon cả”.