Các ngày tháng trong năm

Các ngày tháng trong năm

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Bé biết thứ tự của các ngày trong tuần, thứ tự của các tháng trong năm.
– Bé biết sắp xếp các ngày trong tuần cho phù hợp.
– Bé biết làm lịch cho năm mới từ các họa báo và viết các chữ số theo thứ tự tăng dần của các ngày trong tháng.

II. CHUẨN BỊ:

– Các tờ lịch theo thứ tự từ ngày 2 – 22
– 12 tờ giấy lớn cho bé làm lịch cho năm 2007.
– Họa báo, kéo, hồ dán, viết lông.

Rate this post