Hàm lượng axit amin trong một số loại cá Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Hồng Hảo, Hà Thị Anh Đào, Nguyễn Thuý Dung
Ấn phẩm khác/Others publication

Hàm lượng 17 loại axit amin trong 5 loại nước mặn và 5 loại cá nước ngọt thông dụng trên thị trường đã được xác định bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) tại khoa hoá ATVSTP- viện Dinh Dưỡng. Kết quả cho thấy, trong cá nước ngọt cá Rôfi cho thấy có tổng hàm lượng các acid amin cao nhất (19,52 g%), thấp nhất là cá trắm 6,12 g%. Hàm lượng tổng các acid amin trong cá nước mặn nằm trong khoảng 13-21g%, không có loại acid amin nào không xác định thấy. Trong 5 loại cá nước mặn được nghiên cứu, cá nục cho hàm lượng acid amin cao nhất 20,74 g%, sau đó là cá thu 18,20 g%, thấp nhất là cá chim trắng 13,94 g%. Nhìn trung hàm lượng acid amin trong cá nước mặn cao hơn trong cá nước ngọt.

Amino acid content in some fish Vietnam
Author: Le Thi Hong Hao, Ha Thi Anh Dao, Nguyen Thuy Dung
Ấn phẩm khác/Others publication

Amounts of 17 different kind of amino acid containing in 5 kinds sea fish and 5 kinds fresh- water fish has carried out a research to define by method high perform liquit chromatography (HPLC) in Lab of food and food safety Department of nutrition institute of nation. The result show, in fresh- water fish, african carp has the highest percentage amino acid 19,52g/100g, where carb has the lowest percentage of 6,12g/100g. The percentage of those total amino acid in sea fish is in the range from 13 to 21g/100g. Among the five sea fish samples Scard (anchovy) give the highest percentage of amino acid 20,74g/100g, following is mackerel with 18,2 g/100g, and at the bottom of the list is herring with 13,94g/100g. In general the amount of amino acid in sea fish is higher than in fresh- water fish

Rate this post