Đề tài: Thơ thăm nhà Bà

I/ Mục đích – Yêu cầu:

– Cháu biết thể hiện bài thơ nhẹ nhàng tình cảm, yêu thương bà.
– Hiểu nội dung bài thơ.
– Hứng thú tham gia học cùng cô.

II/ Chuẩn bị:

Bài hát “Cháu yêu bà”

III/ Tiến hành:

Hoạt động mở đầu :
– Cô cháu nghe giai điệu bài hát: “Cháu yêu bà”
– Trò chuyện về nội dung bài hát .

Hoạt động 1:

– Cô giới thiệu bài thơ “Thăm nhà bà”
– Cô đọc diễn cảm lần 1
– Tóm tắt nội dung bài thơ : Bài thơ nói về tình cảm yêu thương của cháu đối với bà, biết giúp đỡ bà khi bà đi vắng.
– Cô đọc lần 2:
– Cho cháu xem tranh.
+ Đi vắng: là không có ở nhà.
+ Thóc vàng: là lúa vàng.
– Cho cháu nhắc lại từ mới.

Hoạt động 2 : Luyện tập

– Cô dạy cả lớp đọc, tổ, nhóm, cá nhân đọc 2-3 lần, cô quan sát sửa sai cho cháu.
• Đàm thoại nội dung bài thơ:
– Cô vừa dạy bài thơ gì?
– Bài thơ nói ai?
– Cháu đã làm việc gì để giúp bà.
Giáo dục cháu biết yêu thương giúp đỡ bà.