Đồng dao: Cướp cờ

Đồng dao: Cướp cờ

Nhanh tay thì được
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cướp cờ mà chạy
Cờ xanh cờ đỏ
Cờ bỏ giữa sân
Tay để cho gần
Cướp cờ mà chạy

Rate this post