Đồng dao: Đá cầu tay

Đồng dao: Đá cầu tay

Một, hai, ba
Cầu tung lên
Bốn, năm, sáu
Tay đỡ liền
Bảy, tám, chín
Cầu lảng ra
Rơi xuống đất
Tay nhặt xoa
Tung lại đá:
Một, hai, ba…

Rate this post