Du học Nhật tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

Lịch trình các buổi trực tiếp: ngày 31 tháng 7 (Chủ nhật) 13: 10-14: 10
Phân loại: Quốc gia
Trang web: https://www.tuat.ac.jp/en/
Yêu cầu: kokusai@cc.tuat.ac.jp

Trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo được thành lập vào năm 1949 dựa trên các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu tiền thân của Khoa Nông nghiệp và Khoa Kỹ thuật, được thành lập vào năm 1874. Đây là một trường đại học khoa học và công nghệ duy nhất bao gồm một đa dạng các lĩnh vực liên quan, tập trung vào hai lĩnh vực học thuật là nông nghiệp và kỹ thuật. Kể từ năm 2004, chúng tôi đã có một bước tiến mới với tư cách là một trường đại học nghiên cứu với trọng tâm là giáo dục và nghiên cứu ở bậc sau đại học. Chúng tôi đang tích cực tiếp nhận sinh viên quốc tế với mục tiêu hướng tới các hoạt động nghiên cứu và giáo dục toàn cầu.

———————

Tokyo University of Agriculture and Technology
Live Sessions Schedule: July 31 (Sun.) 13:10-14:10
Classification: National
Website: https://www.tuat.ac.jp/en/
Inquiry: kokusai@cc.tuat.ac.jp

Tokyo University of Agriculture and Technology was established as a university in 1949 based on the predecessor educational institutions and research institutes of the Faculty of Agriculture and the Faculty of Engineering, which were founded in 1874. It is a unique science and technology university that covers a wide range of related fields, centered on the two academic fields of agriculture and engineering. Since 2004, we have taken a new step as a research university with an emphasis on education and research in graduate school. We are actively accepting international students with the goal of global education and research activities.


東京農工大学
ライブセッションスケジュール:7月31日(日)13:10~14:10
分類: 国
ウェブサイト:https://www.tuat.ac.jp/en/
お問い合わせ:kokusai@cc.tuat.ac.jp

東京農工大学は、1874年に設立された農学部と工学部の教育機関と研究機関を前身として、1949年に大学として設立されました。 農学と工学の2つの学問分野を中心に、幅広い関連分野。 2004年からは、大学院での教育と研究に重点を置いた研究大学として新たな一歩を踏み出しました。 グローバルな教育・研究活動を目指し、留学生を積極的に受け入れています。

Rate this post