Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường mầm non

GIÁO DỤC HÒA NHẬP
TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON

1. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non nhằm:

• Tạo ra được môi trường sống, học tập hòa nhập tốt nhất cho trẻ khuyết tật mầm non, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ khuyết tật được tham gia học cùng trẻ bình thường ở các trường, lớp mầm non
• Giáo dục hòa nhập là cơ hội để trẻ bình thường và trẻ khuyết tật hiểu đúng giá trị của nhau, xóa bỏ sự cách biệt mặc cảm, xa lánh để trẻ có trách nhiệm với nhau hơn
• Giúp trẻ KT được học tại nơi trẻ sinh sống cùng gia đình, không có sự tách biệt môi trường sống vì trường mầm non hòa nhập có trách nhiệm tiếp nhận tòan bộ trẻ của địa phương nơi trường đóng không kể trẻ khuyết tật hay trẻ bình thường vào học
• Giúp trẻ khuyết tật học được nhiều hơn ở bạn, ở giáo viên và nhà trường
• Thông qua lớp học hòa nhập giúp cho mọi trẻ, trong đó kể cả trẻ mầm non bình thường và trẻ khuyết tật được phát triển tòan diện về thể chất, tình cảm. trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
• Giáo dục hòa nhập trẻ mầm non còn đóng vai trò giúp trẻ khuyết tật được can thiệp sớm và hỗ trợ gia đình trẻ khuyết tật trong công tác can thiệp sớm
• Tổ chức các họat động chăm sóc giáo dục trẻ trong một môi trường giáo dục bình thường, tạo cho mọi trẻ mầm non kể cả trẻ khuyết tật có cơ hội được chăm sóc và giáo dục bình đẳng
• Tạo sự hợp tác giữa gia đình, cộng đồng và nhà trường, trong việc chăm sóc giáo dục trẻ KT mầm non

2. Quyền lợi và trách nhiệm của cơ sở GDMN trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

• Quyền lợi
Đối với trẻ mầm non:
o Tất cả mọi trẻ đều được chăm sóc và học tập để đạt được mục tiêu giáo dục chung
o Trẻ có tinh thần cộng đồng tập thể, có sự học tập lẫn nhau, biết yêu thương đồng cảm và giúp đỡ nhau tạo thành nhóm bạn bè
o Trẻ khuyết tật được giáo viên chăm sóc tận tình trong học tập và sinh họat, được trẻ trong lớp cảm thông, giúp đỡ
o Trẻ được sống và học tập cùng nhau, mọi trẻ đều được học tập để đạt được mục tiêu giáo dục chung. Trẻ khuyết tật được tôn trọng, được chú ý những điểm mạnh, được tham gia các họat động của lớp và được động viên, khuyến khích kịp thời
o Trẻ khuyết tật mầm non được cung cấp các dịch vụ học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp

Rate this post