Thơ: Khóc nhè

KHÓC NHÈ

“Có ai đang khóc nhè
Mà soi gương không bố
Một đứa khóc đủ rồi
Soi chi thành hai đứa”